Tag: Colombia

Stora framsteg för våra projekt i Colombia

En nyöppnad kulturpark, en färdigställd besöksstuga och regelbunden information via radion. Pandemin till trots har våra projekt för Colombias regnskog tagit stora kliv framåt under året som gått.

2020 var ett annorlunda år! Men för djuren i Colombia, ett av världens artrikaste länder, är det mesta sig likt. För djuren i regnskogen består utmaningarna precis som tidigare av minskade ytor att leva på och färre artfränder. Trots pandemin har arbetet för att bevara skogen tagit stora kliv framåt under året som gått. En anledning är att våra projekt pågår i nationalparker som ligger mycket isolerat.

Vår uppsatta kamera fångar det otroliga djurlivet.

-Vi befinner oss långt från större samhällen, så de utmaningar som pandemin fört med sig i mer tätbefolkade områden är betydligt färre här, säger Cristhian Cardona, på Serraniagua som är Rädda Regnskogs samarbetspartner i Colombia.

Serraniagua har under flera år tagit emot och guidat fågelskådare från hela världen i Serranía de los Paraguas i regionerna Valle och Choco i sydvästra Colombia, för att på så sätt bevara regnskogen i regionen. Även om besöken blivit färre har många av de högt satta målen för verksamheten uppnåtts under året.

-Den nya besöksstugan i naturreservatet Galápagos är färdig och används. Den nya miljö- och kulturparken “Calle de los Poetas” blev också färdigställd tack vare frivilliga krafter, så nu står vi väl förberedda för att ta emot ännu fler besökare framöver, berättar César Franco från Serraniagua.

Invigning av den nya miljö- och kulturparken ”Calle de los Poetas”.

För att öka kunskapen om vikten av att bevara regnskogen och skydda dess invånare har organisationen under året också haft som mål att sprida information via en radiokanal. Även detta har blivit lyckat.

-Vi har varit med i radioprogrammet Radio Montanera varje vecka för att berätta om våra aktiviteter och utbildningar. Det har gjort att vi fått med oss befolkningen i byarna intill reservaten och det är avgörande för hur väl vi lyckas bevara naturen och djuren på lång sikt, säger Cristhian.

Utöver de lokala framgångarna har projektet stött och bidragit till flera större aktiviteter och projekt för att få till skyddade områden både i närområdet och på andra ställen i Syd- och Centralamerika. 

Stora framsteg i Colombia under senaste året

Samarbetet mellan Rädda Regnskog och Serraniagua i Colombia har lett till flera stora framsteg under det senaste året. Viktig regnskog har skyddats, samtidigt som det långsiktiga informationsarbetet stärkts. 

I det unika området Serrania de los Paraguas har nu mer än 39 000 hektar kunnat skyddas. Samtidigt har flera nya projekt startats upp i området. Arbetet har dock inte skett utan svårigheter, menar Miguel Jaramillo som är ordförande i Rädda Regnskog.  

– Förarbetet är ofta komplicerat med många involverade intressenter, men Serraniagua och andra organisationer har visat prov på stor skicklighet, säger Miguel Jaramillo.

Att skydda nya, stora områden är utmanande på flera sätt. I år har strikta karantänsregler i pandemins spår lagt hinder i vägen för planerade utbildningar och gjort det svårare för arbetslagen att resa. 

Området till vänster ingår i den skog som Rädda Regnskog hjälper till att köpa och bevara.

När omlokaliseringar sker och arbetstillfällen försvinner påverkas dessutom många familjer och hela samhällen. I det läget kan det vara svårt att se de långsiktiga fördelarna. Som ett led i att se till att skyddade områden bibehålls och respekteras satsar Rädda Regnskog och Serraniagua därför stort på information och utbildning. En del i samarbetet är ett planerat besöks- och utbildningscenter där just dessa frågor är i fokus. 

– Vårt mål är att näringar som försvinner på sikt ska ersättas med nya, säger Miguel. Till exempel skulle natur- och vetenskapsturism kunna gynna många invånare i Colombia.

Att skydda unik regnskog är ett komplicerat men viktigt arbete menar Miguel Jaramillo, som konstaterar att arbetet under året som gått varit lyckosamt på flera sätt. 

– Tack vare allt stöd från våra givare, medlemmar och andra som engagerat sig har vi varit mycket framgångsrika! Genom att skydda unika områden som Serrania de los Paraguas med stor biologisk mångfald har vi också bidragit till att mildra klimatförändringarna. 

40 000 ha unik skog är skyddad i Colombia

”Det här är verkligen en framgång. Flera år av fokuserat arbete har gett resultat” säger Miguel Jaramillo, ordförande för Rädda Regnskog.´

Vår samarbetsorganisation Serraniagua har under många år kämpat för att en unik del av regnskogen mellan tropiska Anderna och Chocó i Colombia ska skyddas – och nu är det klart. Det 40 000 hektar stora området, motsvarande en tredjedel av Öland, med unika och endemiska arter är äntligen ett naturreservat. Området betraktas som ett nyckelområde gällande biologisk mångfald. Det här området har en viktig roll för vatten- och klimatregleringen i en stor region med unika och hotade landskap.

– Det har varit en lång process av skickligt arbete som Serraniagua tillsammans med andra organisationer har stått för. Vi är så glada över detta och vi kommer att fortsätta kämpa för att skydda mer skog, säger Pella Thiel, vice ordförande Rädda Regnskog.

Detta är möjligt tack vare stödet från alla våra givare, medlemmar och engagerade! Tillsammans räddar vi regnskog.

Ett fantastiskt år för Rädda Regnskogs projekt

Året har bjudit på många dramatiska och klimatrelaterade händelser, såväl i Sverige som i världen. Kanske ledde den torra sommaren till att Rädda Regnskog har fått väldigt många fler givare. Eller var det vår nya webshop som gjorde underverk, eller det faktum att vi nu fått 90-konto? Mycket har utvecklats under 2018 – vi fick även besök av våra partners från Sydamerika som hade många viktiga möten och presenterade sitt arbete under ett uppskattat seminarium.

Styrelseledamöter från Föreningen Rädda Regnskog och Regnskogsföreningen tillsammans med partners från Brasilien, Colombia och Ecuador.

Rädda Regnskog har även kraftigt utvecklat arbetet med såväl nya som gamla partners i Sydamerika. Här följer några nedslag:

Vårt äldsta projekt, Cambugán i Ecuador, har under året invigt en forskningsstation i molnskogen på 3 000 meters höjd (Pella Thiel från Rädda Regnskog deltog). Arbetet med en spridningskorridor för glasögonbjörn fortsätter; området omfattar flera naturområden och är ett samarbete med många aktörer, inklusive miljöministeriet och Quito kommun. Där björnarna kan röra sig kan även många andra arter existera.

Mauricio Reyes från Fundacion Cambugán t v dansar med ungdomar från den närliggande byn, som även hjälpt till med bygget av forskningsstationen.

I Colombia är vår partner Serraniagua också inblandad i att skapa grön infrastruktur med glasögonbjörnen som främsta förmånstagare. I de områden Serraniagua jobbar ser de kaffeodlande bönderna björnen som en bekyddare för vattnet, eftersom när skogen är kvar så finns även det livsviktiga vattnet. Serraniagua arbetar med vårt stöd tillsammans med lokalsamhällen för att skapa ett grönt nätverk runt Tatamá nationalpark och sex naturreservat i närheten. Området bildar ett ”landskap för naturskyddskaffe” som blivit utnämnt till världsarvsområde av UNESCO. Här samexisterar kaffeproduktion med hotade arter av fåglar och däggdjur. Två arter av krabbor, nya för vetenskapen, har hittats nyligen.

Luis demonstrerar systemet med Ingaträd för en grupp jordbrukare.

Vi inledde under 2018 ett nytt samarbete med Inga Foundation som arbetar med hållbart jordbruk för att hejda svedjebruk i nordöstra Honduras. Land for Life är ett 10-årigt program som omfattar 200 familjer i området kring Pico Bonito National Park. Målet med projektet är att stödja familjer att ändra sättet att bruka mark från svedjebruk där brukaren skövlar upp till 3 hektar skog varje år och där marken efter odling blir obrukbar, för att istället införa metoder för skogsjordbruk utan konstgödning och besprutning. Varje år undantas ca 600 hektar skog från skövling tack vare de 200 familjer som hittills ställt om, vilket motsvarar en utsläppsminskning med omkring 6 600 ton koldioxid varje år (33 ton per familj) tack vare minskad bränning och avverkning.

Första mötet någonsin mellan kommunernas miljöansvariga i Calha Norte/Karib, Brasilien. Mötet etablerade ett forum för tekniskt och politiskt samarbete mellan de nio kommuner som utgör Calha Norte/Karibmosaiken med reservat.

Tillsammans med den svenska Regnskogsföreningen fick vi möjlighet att gå in i ett projekt för att skydda 15 miljoner hektar regnskog i brasilianska Amazonas (motsvarande 1/3 av Sveriges yta).  Projektet har varit framgångsrikt och uppskattat av inte minst de miljöansvariga i berörda kommuner. Dessa, (som tidigare knappt ens träffats) har genom projektet kunnat bilda ett nätverk och fått utbildning för att bättre kunna skydda regnskogen. Även civilsamhället har stärkts genom olika kurser. Detta behövs så väl, för att dessa ska ha möjlighet att kunna stå emot de krafter som troligen släpps lösa genom den tillträdande presidentens respektive delstatsguvernörens politik.

Sammanfattningsvis finns fortsatt stora hot mot regnskogarna, men våra samarbetspartners arbetar engagerat och skickligt med att skapa förutsättningar för deras långsiktiga skydd. Rädda Regnskog är stolta över att bidra till detta arbete och tacksamma över alla som vill bidra genom oss.

Gott nytt år!

 

Bevara regnskog – många metoder, samma mål. Seminarium i Stockholm.

Den 20 oktober samlades åtta olika organisationer med representanter från fem olika länder, som alla värnar regnskogen, i Solidaritetshuset i Stockholm för att lära av varandra och utbyta erfarenheter. Det var en rik dag med svindlande berättelser om hur komplext arbetet med att rädda skog är; kartläggning av markanvändning, utveckling av skogsjordbruk och lokala marknader, direkta inköp av skog, opinionsbildning och nätverkande med markägare. En sak var alla deltagare överens om: för långsiktigt bevarande av skog behöver man arbeta med lokalbefolkningen. Skogar och människor är integrerade och måste förstås som en helhet.

Organisationerna var Rädda Regnskog, Regnskogsföreningen och Framtidsjorden (Sverige), Serraniagua (Colombia), Fundación Cambugán (Ecuador), ECAM, Arqmo och WaiWai (Brasilien).

Cesar Franco från Serraniagua, Colombia.

 

Representanter från  fem länder och åtta organisationer som värnar regnskogen.

 

Planering av vidare samverkan.

 

Produkter från Fundacion Cambugán och Serraniagua: kaffe, majs, honung och choklad.

 

Smycken från Waiwai

 

Från vänster: Martin Hedberg, Rädda Regnskog, Lautaro Pozo, Ecuadors ambassadör, Pella Thiel och Tatiana Rynbäck, Rädda Regnskog och Carmen Mariscal, Fundacion Cambugán. Foto: Annette Ericsdotter.

Spännande upptäckt av nya arter

Under de senaste åren har nya växtarter upptäckts i regionen El Cairo där vi arbetar tillsammans med Serraniagua för att skydda skogen.

-Det är fantastiskt att fler nya arter upptäcks i de områden som vi hjälper till att bevara, säger Miguel Jaramillo, ordförande i Föreningen Rädda Regnskog. Vi vet väldigt lite om vilket roll många av dessa djur- och växtarter har i naturen. Vi vet inte heller vilken nytta några av de ny upptäckta växter kan ha för mänskligheten i framtiden.

En av de växter som upptäckts har fått artnamnet Miconia Serraniaguensis efter ’Serraniagua’ som ett erkännande för det fantastiska arbete organisationen har lagt ner i regionen.

– Tillsammans kämpar vi för att bevara dessa arter för framtida generationer och stort tack till alla som stödjer vårt arbete, berättar Miguel.

Bilder på växten som fått namnet Miconia Serraniaguensis.

DSC_0066

 

DSC_0056

 

M. serraniaguensis_small

 

 

Colombia

Värdefulla skogsområden försvinner

Colombia är ett av världen artrikaste länder. Trots det är landet kanske mer känt för konflikter, knark och kaffe och i skuggan av det försvinner värdefulla skogsområden allteftersom. Det vill Rädda Regnskog sätta stopp för. 

Den gemensamma nämnaren bakom skövlingen av Colombias regnskog är människan. Exploatering av guld, utvinning av palmolja, kakao-odlingar och boskapsskötsel skadar den unika miljön. 

Samtidigt kämpar lokala grupper för att bevara skogen. Organisationen Serraniagua, vår partner i Colombia, bildades redan 1996 för att bevara landets naturresurser och främja alternativa ekologiska odlingsmetoder. Olika regnskogsområden knyts nu ihop med varandra, dels genom köp av skogsmark, dels genom att få markägare att själva avsätta delar av sin mark för bevarande. På så sätt skapas en region som är hållbar och självförsörjande utan att tära på naturresurserna.

Arter riskerar att dö ut

Det finns flera goda skäl till att regnskogen i Colombia måste bevaras. Området utmärker sig för sin stora artrikedom och här finns inte mindre än åtta fågelarter som inte finns någon annanstans i världen. I takt med att skogen försvinner riskerar arter att dö ut när de får mindre yta att leva på.

Fakta

  • 40 000 hektar, motsvarande en tredjedel av Öland, har blivit naturreservat.
  • Varje vecka sprids information om vikten att bevara regnskogen.
  • Vår samarbetspartner har varit på plats sedan 1996.

Din hjälp behövs.

Skänk en gåva så kan vi rädda ännu mer regnskog som annars riskerar att gå förlorad.