Med det gemensamma målet att rädda ett mycket stort område unik regnskog i Brasilien, har vi nyligen inlett ett viktigt samarbete med vår svenska kollega Regnskogsföreningen. Regnskogsföreningen har sedan länge arbetat med att skydda den tropiska skogen och stödja lokalsamhällen i Karibkorridoren i Brasilien, norra Amazonas. Karibkorridoren är en sammanhängande mosaik av skyddade områden med olika skyddsstatus som exempelvis nationalparker, extraktionsreservat och urfolksreservat. På en uppföljningsresa av pågående projekt identifierade Regnskogsföreningen ett stort hot mot det 15,8 miljoner hektar stora område som kallas Mosaiken Calha Norte. De största hoten kommer av ett politiskt skifte som innebär stora risker för både laglig och illegal exploatering av området. Därför initierades ett nytt projekt med syfte att stärka miljömyndigheterna och miljöråden i de nio kommunerna i Mosaiken, skapa ett nätverk mellan de miljöansvariga, samt utveckla en kommunikationsstrategi för att belysa värdet i reservaten. Ofattbara värden för biologisk mångfald och klimat står på spel. Slås korridoren sönder, kan också urfolkens och de federala reservatens regnskogar hotas på sikt.

– Detta är ett enormt stort område, motsvarande en tredjedel av Sveriges yta. Det är en fantastisk möjlighet för oss att genom Regnskogsföreningens gedigna arbete kunna vara med och skydda ett så omfattande regnskogsområde, säger Pella Larsdotter Thiel, vice ordförande i Rädda Regnskog.

Läs mer om samarbetet