Under året har hela 19 km långa och 15 meter breda brandgator skapats för att skydda de kvarvarande skogsfragmenten på Madagaskar. Arbetet har utförts av bybor som på så sätt även fått en inkomst.

Stora ytor har också återplanterats. Det sker genom trädplantering men också genom att ta bort invasiva arter för att på så sätt hjälpa den naturliga återväxten på traven. En plantskola med åtta markdrivbänkar där fröer kan gro har byggts upp. Totalt har de åtta drivbänkarna kapacitet att driva upp 10 400 trädplantor per säsong. Val av trädarter och metod har tagits fram tillsammans med framtagits botaniker. Två personer från lokalsamhället har anställts för att sköta verksamheten.

Niklas Jönsson/Azote Library

Eftersom planteringen kräver stora mängder kompostmaterial har två centra för produktion av kompost upprättats. För att få fram komposten återanvänds och finfördelas det material som tas bort på marken när man skapar brandgatorna. Det blandas sedan med boskapsgödsel, vänds och vattnas. Efter drygt tio veckor hade det ena centret producerat hela åtta kubikmeter kompostmaterial.


Simon Edman/Azote Library

En forskar har anställts för att tillsammans med studenter från universitetet inventera insekter i vattendragen i Ambohitantely. Syftet är att öka kunskapen om arterna i skogen, varav många är nya för vetenskapen.

När det gäller den byggnad som planerats är platsen bestämd och ritningar håller på att tas fram. Det första spadtaget tas i början av året.

Läs mer om vårt projekt i Madagaskar