Rädda Regnskog har inlett ett samarbete med organisationen GER Global Initiative for Environment and Reconciliation i Rwanda. Ett samarbete där vi ser möjligheter att kunna göra stor skillnad – både för regnskogen och dess befolkning. 

Under perioden 2001 till 2010 minskade Rwandas skogsbestånd med nästan 8 procent till följd av avverkning. En av anledningarna är att 99 procent av landets hushåll använder träd och ved för matlagning. Avskogning sker parallellt med effekterna av klimatförändringarna och för med sig jorderosion, förlust av markfuktighet, ökenspridning och i förlängningen hunger och fattigdom för befolkningen. 

GER, Global Initiative for environment and reconciliation, arbetar sedan 2015 för att skogen och dess invånare ska kunna leva i harmoni och stå emot klimatförändringarnas konsekvenser. Med hjälp av bland annat lämpliga kombinationer av träd, grödor och husdjur bedriver GER tillsammans med lokalbefolkningen skogsvård som i förlängningen ger nya möjligheter att leva av det marken ger, samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. 

I ett nytt pilotprojekt ska nu 15 kvinnor i Bugeseradistriktet i östra Rwanda involveras i skogsjordbruket. Området har i klimatförändringarnas spår drabbats särskilt hårt av långvarig torka, skogsavverkning och en minskad möjlighet att bruka marken med matbrist och hunger som följd. 

– Vi ser fram emot att jobba tillsammans med lokalbefolkningen för att se till att förbättra förutsättningarna att bruka och leva av det marken ger, säger GER:s VD Innocent Mosore. Samtidigt prioriterar vi att utbilda hushåll som leds av kvinnor eftersom vi vill öka jämställdheten i samhället. 

Målet är att projektet inom fem år ska involvera 300 hushåll, att 100 000 nya fruktträd ska ha planterats och att 300 stationer för uppsamling av regnvatten ska ha byggts. 

– Att vi är långsiktiga och stöttar GER som har lång erfarenhet och lokal kännedom om förutsättningarna i Rwanda känns mycket bra, säger Rädda Regnskogs representant Pella Thiel. Tillsammans ska vi göra vad vi kan för att se till att människor kan leva på ett sätt som skyddar regnskogen i landet.