För lite mer än ett år sedan beslutade vi att bidra till ett nytt projekt i Colombia via vår systerorganisation Serraniagua. Projektet gick ut på att genom frivilliga avsättningar ansluta totalt 5 000 ha skog till det nationella nätet av naturreservat under de närmaste åren. Under projektets gång fick Serraniagua möjlighet att ansöka om skydd för ett större område skog än vad som ursprungligen avsetts. En del av våra medel användes då som insats för att Serraniagua skulle kunna få ytterligare bidrag från staten. Nu ligger det ett förslag som innebär permanent skydd för hela 38 000 hektar (!). Förslaget utreds och beslut kommer att tas av staten inom två år. Serraniagua har påbörjat arbetet med ett nytt förslag som omfattar skogen i en anslutande region. Målet är att ca 150 000 ha ska få permanent skydd de närmaste fem åren. Det är nästan lika mycket som den största nationalparken i Sverige, Padjelanta.

– Vi är otroligt glada över att kunna bidra till detta projekt! Tack vara detta kommer värdefulla skogsbestånd att bevaras för framtiden, säger Pella Thiel, ordförande i Föreningen Rädda Regnskog.

Ett av områdena som köpts in och nu är skyddat

Ett av områdena som köpts in och nu är skyddat

Våra medel har bland annat även använts till att köpa mark, genomföra miljökurser och restaurera ett besökscentrum.

Deltagare i en av de miljökurser som hållits.

Deltagare i en av de miljöutbildningar som hållits.