Ingenstans i världen är läget lika akut som på Madagaskar. Hjälp oss att bevara en av världens mest artrika regnskogar.

Den biologiska mångfalden är hotad och åtgärder måste genast sättas in för att djur och växter som bara finns i Madagaskar inte ska försvinna helt. Det menar en rad framstående forskare i tidskriften Science, där resultaten av en översyn av Madagaskars djur och växtarter nu presenterats.

–   Madagaskars regnskogar är bland de mest artrika i världen och många arter som lever här är helt unika. Det innebär att de är hotade på global nivå, säger Pella Thiel, ledamot i Rädda Regnskogs styrelse.

Tillsammans med lokala organisationer som Madagaskar National Parks och Vahatrastiftelsen vill Rädda Regnskog skydda Madagaskars regnskog och dess biologiska mångfald. Detta görs bland annat genom att plantera fler träd, bygga brandgator, anlägga komposter och utbilda lokala invånare om regnskogen och varför den är så viktig för den biologiska mångfalden och för att stabilisera Jordens klimat.

Fotograf: Johannes Bergsten/Naturhistoriska riksmuseet

En mångfald av trädarter ger en mångfald av djur 

Vi jobbar i tätt samarbete med forskare som studerar hur djurarter kan återkolonisera ett område. Till vår hjälp har vi botaniker som kan hjälpa till avgöra vilka trädarter som behöver planteras för att djuren ska trivas och föröka sig.

I området Ambohitantely, där vi från Rädda Regnskog också gett stöd åt uppbyggnaden av en plantskola, har man valt att plantera elva olika trädarter. De är valda för att de växer fort, ger maximal skugga och producerar frukt som djuren kan livnära sig på. Ett av dem är Ficus lutea som bär frukt som äts av lemurer, fruktätande fladdermöss och fåglar som i sin tur sprider kärnorna och på så sätt snabbar på återbeskogningen på naturlig väg. Ett annat är Harungana madagascariensis, ett träd som växer snabbt och ger skugga, något som många djur och växter vill ha. Ett tredje exempel är trädet Dypsis decipiens som valts ut för att det är karaktäristiskt för reservatet och därför en viktig art i det naturliga ekosystemet.

Fotograf: Johannes Bergsten/Naturhistoriska riksmuseet


–   Trädplanteringen är ett sätt att hjälpa naturen att komma igång och läka, säger Pella Thiel. Det är så vi löser kriserna med biologisk mångfald och klimat samtidigt och det ger hopp om framtiden!