Medel från Forum Syd ger utökat stöd till utsatta regnskogsområden

10 september, 2014

Föreningen Rädda Regnskog utvecklar verksamheten och startar stödprojekt i Cambugan, Ecuador, med medel från Forum Syd. Målet för projektet är att befolkningen i skogens närhet skall få kunskaper om hur de själva kan bedriva ett uthålligt brukande av jord och skog.

-Vi i Föreningen Rädda Regnskog är otroligt glada för detta. Tack vare projektet kan vi ge ett utökat stöd till befolkningen i Cambugan och vi kan fortsätta att effektivt sprida kunskap om uthålligt brukande av jord i området. Genom att sprida metoder som bygger upp markens bördighet och ger stor skörd på liten yta minskar vi trycket på skogen, säger Torbjörn Granlund, Rädda Regnskog.

Idag är svedjebruk vanligt förekommande i området vilket är en av de största bidragande faktorerna när det gäller avskogning, utsläpp av växthusgaser och därmed även ökning av växthuseffekten. Genom projektet skall befolkningen i skogens närhet få kunskaper om hur ett hållbart brukande av jord och skog kan se ut. Metoderna som lärs ut bygger på ett helhetstänkande med Permakulturtanken som grund och där ett mycket intressant ’agroforestry’ system med namnet ’Inga alley cropping’ förhoppningsvis kommer att kunna användas. Med hjälp av dessa system så kan resurserna byggas upp istället för att förbrukas. Resultatet blir ökad produktion, mindre arbetsåtgång, bättre ekonomi, minskad erosion, jämnare och bättre vattentillgång och sist men inte minst kan behovet att ta bort skog för nyodling elimineras.

För att sprida kunskapen till andra områden kommer en modellgård att byggas upp som ett inspirerande exempel dit intresserade kan komma för att lära sig mer om ett uthålligt brukande av jord. I projektets startskede kommer Torbjörn Granlund att finnas på plats för att hjälpa till samt dokumentera arbetet. Projektet kommer att kunna följas från föreningens Facebooksida och via hemsidan.

Föreningen Rädda Regnskog har fått 220 000 kr i stöd från Forum Syd till detta projekt. Av Rädda Regnskogs insamlade medel kommer, som tidigare, minst hälften att användas till inköp av hotade skogsområden.

För frågor om projektet, kontakta Miguel Jaramillo 073-8092103

Vad är permakultur?

Permakultur är ett designverktyg som används för att skapa hållbara mänskliga bosättningar och samtidigt återuppbygga naturens resurser såsom jord, skogar och vatten. Filosofin vilar på tre etiska grundprinciper som genomsyrar allt arbete inom permakultur: omsorg om Jorden, omsorg om människor och rättvis fördelning.

Läs mer om Permakultur här.

Vad är inga alley cropping?

Inga alley kropping är ett hållbart alternativ istället för svedjejordbruk som lämpar sig för jordbruk i tropiska regnskog och tidigare regnskogsområden. Metoden går ut på att odla under skydd av träd av släktet Inga och gör att markens bördighet upprätthålls och återbefruktar tidigare värdelös mark. Tack vare denna metod elimineras behovet av att avverka mer regnskog för nyodling.

Läs mer om Inga-alley -cropping här.